Warunki

współpracy
1. ZAMÓWIENIA oraz zapytania prosimy składać pisemnie (e-mail) lub telefonicznie do Działu Sprzedaży Gospodarstwa Ogrodniczego Waganowice oraz przez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej.
 
2. Prowadzimy sprzedaż hurtową:
 • minimum 90 sztuk roślin w wielodoniczce (multiplacie M-90) z jednej odmiany;
 • minimum 60 sztuk roślin w wielodoniczce (multiplacie M-60) z jednej odmiany;
 • minimum 50 sztuk roślin w P9 z jednej odmiany.
3. Oznaczanie partii roślin
w każdej wielodoniczce (multiplacie) znajduje się, co najmniej jedna etykieta z nazwą odmiany, bez zdjęcia;
rośliny w doniczkach p9 oznaczane są, co najmniej dwoma etykietami na 50 sztuk roślin – etykiety bez zdjęcia;
istnieje możliwość innego oznaczania roślin w ramach odrębnych ustaleń.

4. PŁATNOŚCI – warunki płatności ustalane są każdorazowo i potwierdzane pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
 
5. RABATY (bonifikaty) udzielane są klientom, którzy zakupili następujące ilości roślin:
 
 • dla klientów kupujących sadzonki w naszej firmie kolejny sezon – 2% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • przy zamówieniach powyżej 3 000 szt. jednorazowo – udzielamy 3% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • przy zamówieniach powyżej 5 000 szt. jednorazowo – udzielamy 5% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • przy zamówieniach powyżej 10 000 szt. jednorazowo – udzielamy 7% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • sprzedaż sadzonek odmian chronionych i licencyjnych nie podlega bonifikatom.
 
6. TRANSPORT – rośliny wysyłamy w drewnianych skrzyniopaletach, na wózkach CC lub w pudełkach kartonowych.
 
7. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.
 
8. Powyższe warunki sprzedaży są skrótem najważniejszych informacji zawartych poniżej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży – OWS.

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO WAGANOWICE PAULINA KUSIBAB-POPOWICZ I MIROSŁAW POPOWICZ SPÓŁKA CYWILNA
obowiązujące od dnia 8 września 2016 roku, stanowiące integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: Pauliną Kusibab-Popowicz i Mirosławem Popowicz prowadzącymi Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice, Waganowice 44A, 32-090 Słomniki
a Kupującym 
§ 1
Definicje

Dla celów niniejszego dokumentu, a także każdorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: Pauliną Kusibab-Popowicz i Mirosławem Popowicz prowadzącymi Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice, Waganowice 44A, 32-090 Słomniki a Kupującym, wprowadza się następujące definicje, które oznaczają:
1) Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy dokument, w dalszej treści zwany także: OWS, którego treść dostępna jest na stronie: www.gowsc.pl/warunki.php
2) Gospodarstwo – prowadzone przez Paulinę Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz, Waganowice 44A, 32-090 Słomniki, numer NIP: 6821749340, numer REGON: 121314897, strona internetowa: www.gowsc.pl, w dalszej treści zwane także: GOW lub Sprzedawcą;
3) Siedziba Gospodarstwa – Waganowice, adres: Waganowice 44A, 32-090 Słomniki, Polska;
4) Strony – powoływanych łącznie: Kupującego i Gospodarstwo;
5) Strona – powoływanych indywidualnie: Kupującego lub Gospodarstwo;
6) Kupujący – stronę umowy sprzedaży zawieranej z Gospodarstwem, którą może być przede wszystkim:
      a) Konsument
      b) nieprowadząca działalności gospodarczej osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą       prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
      c) Przedsiębiorca,
      d) Osoba Zagraniczna
      e) Przedsiębiorca Zagraniczny;
7) Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8) Przedsiębiorca – Kupującego, który nie jest Konsumentem,
9) Osoba Zagraniczna – osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną z siedzibą za granicą;
10) Przedsiębiorca Zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą;
11) Towar – materiał roślinny oferowany do sprzedaży przez Gospodarstwo;
12) Dowód Sprzedaży – fakturę, paragon, lub inny dowód potwierdzający sprzedaż Towaru;
13) Dodatek do OWS – załącznik do OWS przeznaczony dla Kupującego, który jest Konsumentem;
14) Potwierdzenie Zamówienia – dokument będący nośnikiem informacji umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, wystawiany przez Gospodarstwo i obligatoryjnie zawierający takie elementy jak:  

 • dane Kupującego i Gospodarstwa,
 • specyfikację zamówionego Towaru,
 •  cenę sprzedaży netto +
 •  informację, że do ceny netto dolicza się: niezbędne podatki, w tym podatek VAT, w stawkach aktualnie obowiązujących, cenę opakowań – w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 OWS oraz koszt transportu jeżeli OWS tak stanowi,
 •  ustalony sposób płatności,
 •  ustalony sposób i miejsce odbioru / dostawy Towaru;

15) Wydanie Towaru – moment, w którym Towar zostaje wydany Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej bądź Przewoźnikowi;
16) Opakowanie Towaru – opakowanie Towaru w skrzyniopalety, palety, skrzynie lub specjalne piętrowe wózki przeznaczone do przewozu roślin. Na potrzeby OWS, doniczka nie stanowi opakowania.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. OWS określają ogólne warunki umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Stronami: Pauliną Kusibab Popowicz i Mirosławem Popowicz zamieszkałymi w Waganowicach 44A, 32-090 Słomniki, numer NIP: 6821749340, numer REGON: 121314897 (Sprzedawcą), a Kupującym, a także stanowią integralną część każdej takiej umowy sprzedaży.
2. Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice prowadzi działalność rolniczą zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi.
3. Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz, prowadzący Gospodarstwo, nie są przedsiębiorcami i nie wykonują działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
4. Przedmiotem sprzedaży są Towary oferowane przez Gospodarstwo.
5. Gospodarstwo posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia do dysponowania Towarami, w tym także na podstawie umów licencyjnych lub sublicencyjnych bądź umów o podobnym charakterze.
6. Gospodarstwo nie prowadzi: sklepu internetowego i sprzedaży internetowej Towarów, jak również nie świadczy usług doradczych, transportowych, czy też projektowych.

§ 3
Tryb składania zamówień

1. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie zamówienia dokonywanego przez Kupującego.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Gospodarstwu.
3. Zamówienie można złożyć w dowolny sposób, który umożliwia bezsprzecznie ustalenie Kupującego lub osoby działającej z Jego upoważnienia lub w Jego imieniu, a w szczególności:
a) pisemnie poprzez skierowanie pisma z zamówieniem na adres Siedziby lub Oddziału Gospodarstwa,
b) w formie elektronicznej, poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail: biuro@gowsc.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gospodarstwa,
c) telefonicznie na numer: (+ 48) 12 442 60 50,
d) ustnie w Siedzibie Gospodarstwa.
2. Zamówienie obowiązkowo powinno zawierać takie elementy jak:
a) dane osobowe Kupującego, a więc w przypadku:

 •  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu,
 •  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, firmę (nazwę) i adres pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza, numer NIP lub inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych, jeżeli osoba taki numer posiada, adres e-mail, numer telefonu, dane osób upoważnionych do kontaktu z Gospodarstwem,
 •  innych podmiotów niż osoby fizyczne: nazwę podmiotu; adres siedziby; numer NIP lub inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych, jeżeli dany podmiot taki numer posiada; jeżeli dany podmiot podlega wpisowi do rejestru: nazwę tego rejestru oraz numer wpisu; dane osobowe osoby działającej w imieniu lub z upoważnienia tego podmiotu, w tym adres e-mail i numer telefonu;

b) ilość, gatunek oraz rodzaj zamawianego Towaru;
c) wstępnie ustalony sposób zapłaty;
d) wstępnie ustalony sposób odbioru / dostawy Towaru;
e) wstępnie ustalone miejsce dostawy Towaru, jeżeli Kupujący wybrał inny sposób odbioru Towaru niż osobisty;
f) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji w całości OWS oraz, jeżeli Kupujący jest Konsumentem –Dodatku do OWS.
3. Elementy Zamówienia wskazane w punktach od c) do e) ustępu 2, należy ostatecznie potwierdzić w terminie 2 dni przed planowaną dostawą Towaru lub jego odbiorem.
4. Przez złożenie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 2 pkt f), należy rozumieć każde zachowanie się Kupującego, które ujawnia Jego wolę w sposób dostateczny, w tym również ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.
5. Od momentu złożenia zamówienia Kupujący jest związany OWS, a w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem – także Dodatkiem do OWS.
6. W razie wątpliwości, domniemywa się, że złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z OWS oraz, jeżeli Kupujący jest Konsumentem – z Dodatkiem do OWS, oraz w całości je akceptuje.
7. Zamówienie złożone przez Kupującego nie wiąże Gospodarstwa.
8. Po weryfikacji zamówienia złożonego zgodnie z ust. 2, Gospodarstwo Potwierdza Zamówienie:

 •  pisemnie poprzez skierowanie pisma na adres wskazany przez Kupującego lub bezpośrednio na ręce Kupującego, bądź
 •  w formie elektronicznej, poprzez przesłanie Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

9. Potwierdzenie Zamówienia powinno zawierać elementy, o których mowa w § 1 pkt 15 OWS. Brak doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 6 nie oznacza milczącej akceptacji zamówienia. Jeżeli Kupującym jest Konsument do Potwierdzenia Zamówienia dołącza się Dodatek do OWS.
10. Gospodarstwo i Kupujący są związani Potwierdzeniem Zamówienia od chwili jego doręczenia Kupującemu (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
11. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zamówienia w formie ustnej w Siedzibie Gospodarstwa lub w Oddziale bądź telefonicznie oraz wybrał osobisty sposób odbioru Towaru, Potwierdzeniem Zamówienia może być złożenie przez Kupującego lub osobę działającą w Jego imieniu lub przez niego upoważnioną, podpisu na egzemplarzu Dowodu Sprzedaży, przeznaczonym dla Gospodarstwa.
12. Za wyraźną zgodą Gospodarstwa Kupujący może w każdym czasie, jednakże nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed datą odebrania Towaru lub wydania Towaru przewoźnikowi, zmienić zamówienie, a nawet w całości je wycofać.
13. Każda umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Gospodarstwem a Kupującym, niezależnie od postanowień ust. 6 – 8, zostanie potwierdzona poprzez wystawienie Dowodu Sprzedaży w formie: dokumentowej, pisemnej lub elektronicznej.
14. Dowód Sprzedaży zostaje przekazany Kupującemu lub osobie przez Niego upoważnionej lub działającej w Jego imieniu, najpóźniej przy odbiorze Towaru. Za zgodą Kupującego Dowód Sprzedaży może także zostać doręczony Kupującemu za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w Zamówieniu bądź w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
15. Umowa sprzedaży pomiędzy Gospodarstwem a Kupującym nie jest zawarta, jeżeli Gospodarstwo nie będzie w stanie zweryfikować rzetelności i prawdziwości złożonego przez Kupującego zamówienia oraz danych Kupującego, o których mowa w ust. 2 pkt a).
16. Na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za błędy powstałe przy składaniu zamówienia, a dotyczące przede wszystkim informacji, o których mowa w ust. 2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, Gospodarstwo może wystawić korektę do faktury.

§ 4
Towar

1. Z uwagi na specyficzny charakter Towarów sprzedawanych przez GOW, wymiary i rozmiary Towarów podane są orientacyjnie, a rośliny tego samego gatunku posiadają cechy charakterystyczne dla danego gatunku oraz cechy je indywidualizujące.
2. Strony dopuszczają możliwość niezgodności Towaru dostarczonego Kupującemu z zamówieniem w zakresie wskazanym w tym przepisie. Pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład danego zamówienia dopuszczalne są:

 •  różnice w rozmiarach i wysokości jednostkowych roślin, wynoszące do 15% w stosunku do ustalonych w zamówieniu parametrów,
 •  różnice wynikające z naturalnych różnic występujących w ramach danego gatunku.
§ 5
Cenniki i rabaty

1. Ogłoszenia, cenniki, reklamy, zdjęcia lub inne informacje o Towarach i cenach skierowane do nieokreślonej liczby podmiotów lub zamieszczone na stronie internetowej Gospodarstwa mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Ceny zamieszczone w ogłoszeniach, cennikach, reklamach i innych informacjach podawane są w walucie polskiej, w wartości netto z informacją, iż do ceny netto doliczany jest podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej. Dla Klientów będących Osobami Zagranicznymi lub Przedsiębiorcami Zagranicznymi, ceny Towarów podawane są w Euro, w wartości netto z informacją, iż do ceny netto doliczany jest podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
3. Gospodarstwo może udzielać na Towary rabatów w wysokości:
a) 2% od wartości netto zamówienia dla stałych Klientów,
b) 3% od wartości netto zamówienia przy jednorazowym zamówieniu przekraczającym 3000 sztuk Towaru,
c) 5% od wartości netto zamówienia przy jednorazowym zamówieniu przekraczającym 5000 sztuk Towaru,
d) 7% od wartości netto zamówienia przy jednorazowym zamówieniu przekraczającym 10 000 sztuk Towaru.
4. W przypadku zbiegu podstaw do przyznania kilku rabatów, rabaty te podlegają zsumowaniu
5. Rabaty, o których mowa w ust. 3, nie są przyznawane na Towary takie jak: sadzonki odmian chronionych i licencyjnych.
6. Gospodarstwo zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów i wysokości przyznawanych rabatów w każdym czasie.

§ 6
Warunki płatności

1. Warunki płatności za Towar są każdorazowo indywidualnie ustalane, a następnie każdorazowo potwierdzane w Potwierdzeniu Zamówienia. Do ceny netto dolicza się: niezbędne podatki, w tym podatek VAT w stawkach aktualnie obowiązujących, cenę opakowań – w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 OWS oraz koszt transportu, jeżeli OWS tak stanowi (cena brutto).
2. Wszelkie płatności na rzecz Gospodarstwa dokonywane są w walucie polskiej i w sposób bezgotówkowy, chyba że Strony ustalą inaczej.
3. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie Wydania Towaru. Termin płatności za Towar jest wskazany w Dowodzie Sprzedaży, po indywidualnych ustalaniach z Kupującym. Jeżeli jednak Kupujący wybrał gotówkowy sposób zapłaty za Towar, wówczas jest On zobowiązany do uiszczenia zapłaty w momencie odbioru Towaru, w kasie Gospodarstwa lub Oddziału.
4. Kupujący pozostaje w zwłoce, jeżeli nie uiścił zapłaty Towar w całości, w terminie wskazanym w Dowodzie Sprzedaży. W razie zwłoki z zapłatą ceny Gospodarstwo uprawnione jest do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz dochodzenia zaległych należności łącznie z odsetkami na drodze sądowej.
5. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Kupującego lub pozostawania przez Niego w zwłoce z zapłatą wcześniej zrealizowanych Zamówień, Gospodarstwo jest uprawnione do:
a) wstrzymania dostawy lub wstrzymania Wydania Towaru do czasu zapłaty całości ceny;
b) żądania ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

§ 7
Wydanie i transport Towaru

1. Z chwilą Wydania Towaru, na Kupującego przechodzą: jego własność oraz korzyści i ciężary z nim związane, jak również niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty Towaru.
2. Kupujący może:
a) odebrać zakupiony Towar w Oddziale, osobiście lub upoważnić do tego inną osobę,
b) żądać dostarczenia Towaru do miejsca przez niego wskazanego.
3. Koszty transportu, w przypadku o którym stanowi ust. 2 pkt b), doliczane są do ceny Towaru i pokrywane przez Kupującego. Jeżeli jednak Kupujący złoży zamówienie na co najmniej 5000 sztuk Towaru, wówczas koszty transportu w szkrzyniopaletach na terytorium Polski pokrywa w całości Gospodarstwo.
4. Gospodarstwo współpracuje z profesjonalnym Powoźnikiem, który zapewnia transport Towarów w warunkach dostosowanych do jego specyfiki. Za uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia Towaru powstałe w wyniku lub w trakcie transportu, Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności, a Kupującemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody bezpośrednio do Przewoźnika.

§ 8
Opakowanie Towaru

1. Gospodarstwo jest zobowiązane do właściwego opakowania Towaru przed Wydaniem Towaru Kupującemu lub osobie przez niego uprawnionej bądź Przewoźnikowi, w celu jego zabezpieczenia.
2. Jeżeli Strony uzgodniły, że Opakowanie nie podlega zwrotowi, wówczas jego cena jest doliczana do ceny Towaru.

§ 9
Odpowiedzialność Gospodarstwa z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży

1. Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Kupującego, a powstałe w związku z wykonaniem przez Gospodarstwo zamówienia tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej Gospodarstwa.
2. Siła wyższa stanowi generalną przyczynę wyłączającą odpowiedzialność Gospodarstwa zarówno na zasadzie ryzyka, jak i winy. Przez siłę wyższą należy przede wszystkim rozumieć zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, takie jak katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej czy też zaburzenia życia zbiorowego.
3. Jeżeli wystąpi szkoda, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 2 dni (słownie: dwóch) od daty powstania szkody, powiadomienia o tym Gospodarstwa oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia powiększaniu się szkody.
4. Gospodarstwo zastrzega, że wszelkie roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży Kupujący może zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 10
Odpowiedzialność za wady Towaru

1. Gospodarstwo posiada certyfikaty i licencje lub sublicencje, na podstawie których jest uprawniony do uprawy i sprzedaży Towarów.
2. Gospodarstwo jest odpowiedzialne względem Kupującego, z uwagi na specyfikę sprzedawanego Towaru, tylko i wyłącznie za wady Towaru:
a) w zakresie niezgodności dostarczonego Towaru z treścią Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 OWS,
b) powstałe przed wydaniem tego Towaru wskutek chorób i działania szkodników.
3. Przepisy § 9 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towaru na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad, o których mowa w ust. 1, w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwóch) dni od daty odebrania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem postanowień Dodatku OWS w przypadku, gdy kupującym jest Konsument.
5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, za które Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność zgodnie z OWS, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych liczonych od daty stwierdzenia wady, liczonej z uwzględnieniem ust. 4, powiadomienia o tym Gospodarstwo oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia zwiększaniu się wady.
6. W przypadku uznania wady Towaru, Gospodarstwo zobowiązane jest do wymiany Towaru na nowy wolny od wad, bądź do zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od daty uznania wady Towaru.
7. Gospodarstwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:
a) za uszkodzenia mechaniczne Towaru powstałe w trakcie transportu;
b) za uszkodzenia Towaru lub szkody powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w trakcie uprawy;
c) za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nieprawidłowego wykorzystania lub użytkowania tego Towaru przez Kupującego lub osoby, za które ponosi On odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w trakcie uprawy;
d) za uszkodzenia Towaru lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego lub osoby, za które ponosi On odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, postanowień OWS, Dodatku do OWS, a także zaleceń Gospodarstwa;
e) za wady Towaru, które nie istniały w chwili wydania Towaru Kupującemu lub osobie działającej w Jego imieniu lub przez Niego upoważnionej;
f) działań podjętych przez Kupującego, osoby za które ponosi On odpowiedzialność lub osoby, które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w celu usunięcia wady;
g) dalsze szkody lub uszkodzenia Towaru powstałe na skutek zaniechania podjęcia przez Kupującego, osoby za które ponosi On odpowiedzialność lub osoby, które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia zwiększaniu się wady.
8. Gospodarstwo jest wolne od odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie Towaru bądź dowiedział się o niej najpóźniej w chwili wydania Towaru.
9. Odpowiedzialność Gospodarstwa z tytułu wad Towaru nie może przekroczyć wartości tego Towaru. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze z tytułu wad Towaru.
10. Gospodarstwo zastrzega, że wszelkie roszczenia z tytułu wad Towaru Kupujący może zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
11. Do umów sprzedaży zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego OWS, a w szczególności do postanowień dotyczących odpowiedzialności za wady Towaru, nie stosuje się przepisów od art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.

§ 11 

Ochrona danych osobowych

1.Gospodarstwo chroni dane osobowe swoich kontrahentów, w tym Kupujących, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 (RODO).

2.Procedury ochrony danych osobowych stosowane w Gospodarstwie szczegółowo określają dokument: „Polityka ochrony danych”, dostępny w Siedzibie Gospodarstwa i Oddziale.

3.Administratorem Danych Osobowych w Gospodarstwie jest Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz, prowadzący Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice w Waganowice 44A, 32-090 Słomniki.

4.W związku z korzystania z usług Administratora może dojść do przetwarzania takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/działalności, firma, numer NIP.

5.Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego Przyjęcia Zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wystawienia faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); identyfikacji klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora jak biuro rachunkowe czy obsługa informatyczna, podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

7.Dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

8.Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza EOG – na podstawie standardowych klauzul umownych.

9.Kupujący ma prawo do: sprostowania (poprawiania) swoich danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi od organu nadzorczego. Wszelkie żądania należy kierować pod adres siedziby Administratora bądź drogą elektroniczną na adres biuro@gowsc.pl

 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. OWS oparte są na prawie polskim i do zawarcia każdej umowy sprzedaży zastosowania mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
2. Jeżeli Kupującym jest Konsument do OWS załącza się Dodatek, który stanowi ich integralną część.
3. OWS, a przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem także Dodatek do OWS, stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy Gospodarstwem a Kupującym. OWS wiążą Strony od momentu rozpoczęcia trybu składania zamówienia.
4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami jest akceptacja OWS przez Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Konsument – warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy takimi Stronami jest akceptacja OWS oraz Dodatku do OWS.
5. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z umów sprzedaży, których integralną częścią są OWS, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, także Dodatek do OWS, poddają pod jurysdykcję sądów polskich.
6. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle umów sprzedaży, których integralną częścią są OWS, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, także Dodatek do OWS. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze polubownej, każda ze Stron może żądać jego rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Siedziby Gospodarstwa.
7. Jeśli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, a jedynie postanowienia nieważne zostają zastąpione przez ważne postanowienia.
8. Gospodarstwo ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWS w każdym czasie. Zmienione OWS obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Gospodarstwa, a także mają zastosowanie do umów sprzedaży powstałych:
a) przed zmianą OWS – od momentu powiadomienia Kupującego o zmianach,
b) po zmianach OWS – od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Gospodarstwa.
9. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez Strony, OWS wyłącza stosowanie innych warunków umów, umów, regulaminów, czy też wzorców, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS. W sytuacji, gdy obowiązujące u Kupującego warunki umów, regulaminy, czy też wzorce umów są sprzeczne z treścią OWS, pierwszeństwo w stosunkach pomiędzy tymi Stronami mają postanowienia OWS.
10. Jeżeli OWS tak stanowi, Strony mogą daną kwestię uregulować odmiennie niż przewiduje to OWS, jednakże z uwzględnieniem pozostałych postanowień tego dokumentu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrą praktyką rolniczą. Wszelkie kwestie odmiennie uregulowane Strony są zobowiązane potwierdzić w Potwierdzeniu Zamówienia.
11. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
12. OWS zostaje sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma wersja OWS sporządzona w języku polskim.
13. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 8 września 2016 roku.

 

————————————————————————————– 
DODATEK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO WAGANOWICE

obowiązujący od dnia 8 września 2016 roku, stanowiący integralną część Ogólnych Warunków Umowy oraz każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: Pauliną Kusibab-Popowicz i Mirosławem Popowicz prowadzącym Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice, Waganowice 44a, 32-090 Słomniki,
a Kupującym będącym Konsumentem
 
§ 1
Dla celów niniejszego dokumentu, a także każdorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: Pauliną Kusibab-Popowicz i Mirosławem Popowicz prowadzącymi Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice, Waganowice 44a, 32-090 Słomniki, a Kupującym, wprowadza się następujące definicje, które oznaczają:
a) Lokal Przedsiębiorstwa – budynek, w którym Gospodarstwo prowadzi swoją działalność, posadowiony na nieruchomości: Waganowice 44a, 32-090 Słomniki, Polska;
b) Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą przez Gospodarstwo z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
c) Umowa zawarta poza Lokalem Przedsiębiorstwa – umowę z Konsumentem zawartą:
– przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest Lokalem Przedsiębiorstwa Gospodarstwa,
– w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt a),
– w Lokalu Przedsiębiorstwa Gospodarstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest Lokalem Przedsiębiorstwa Gospodarstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron,
– podczas wycieczki zorganizowanej przez Gospodarstwo, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami;
d) Wycieczka zorganizowana przez Gospodarstwo – przede wszystkim: targi branżowe, wystawy, wyjazdy służbowe. 
§ 2
Gospodarstwo nie może żądać od Kupującego będącego Konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Gospodarstwo koszty w związku z tym sposobem zapłaty. 
§ 3
1. W przypadku Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza Lokalem Przedsiębiorstwa, Gospodarstwo w Potwierdzeniu Zamówienia informuje Kupującego będącego Konsumentem o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy zawartej w sposób wskazany w ust. 1 wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż Przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie Towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Gospodarstwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza Lokalem Przedsiębiorstwa, w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać Gospodarstwu przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną. Wszelkie adresy i numery telefonów są podane w § 1 OWS.
4. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do niniejszego Dodatku do OWS, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Kupujący będący Konsumentem wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ust. 1. 
§ 4
1. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
2. Gospodarstwo zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostawy, jeżeli Strony ustaliły, iż obciążają one Kupującego, a także koszty Opakowania Towarów, w przypadku wskazanym w § 8 ust. 2 OWS, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Gospodarstwo zostało poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży.
3. Gospodarstwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji przez Kupującego będącego Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Gospodarstwu przysługuje prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Gospodarstwu dowodu jego odesłania. 
§ 5
1. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem otrzymał Towar w związku z umową sprzedaży, w przypadku wykonania przez Niego prawa do odstąpienia od tej umowy jest On zobowiązany do odesłania Towaru na adres Siedziby Gospodarstwa lub Oddziału, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Gospodarstwo o odstąpieniu od umowy.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów. 
§ 6
W skutek odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.